Ερωτηματολόγιο της ΦΕΕ σε ιπποπαραγωγούς – ιδιοκτήτες