Έσπασαν καρδιές με Ατρέγιου, Ποέτικ Γκεστ, Σίλας Τρητ