Η Ιπποδρομίες ΑΕ υποστηρίζει την Επιστημονική Μαστολογική Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.